นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.บทนำ

บริษัท เวลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Waylar” “เรา” หรือ “พวกเรา”) จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้บริการแอปพลิเคชัน Waylar flow, Waylar connect, Waylar booking, Waylar backoffice และ Waylar work  รวมถึงการนำเสนอสินค้า แอปพลิเคชัน การบริการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Waylar ทั้งหมด (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการฯ”) เราตระหนักดีว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในประเด็นการจัดการที่สำคัญที่สุดในความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเราดำเนินธุรกิจอยู่ (กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ”) และจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้ อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดยบริการฯ ของเรา

2.1.เป้าหมายของการให้บริการและผู้ให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากการให้บริการฯ ของเรา
เราอาจมีการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล”) กับการบริการเฉพาะ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคลลที่เราเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการเฉพาะดังกล่าว และนโยบายอื่นๆ ที่บังคับใช้กับบริการเฉพาะดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลมีผลใช้บังคับ โดย Waylar เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม

• เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
• ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ลงทะเบียนเมื่อสร้างบัญชี และข้อมูลโปรไฟล์ที่ท่านระบุไว้เมื่อใช้บริการฯ ของเรา
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะการใช้บริการฯ ของเรา เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านเป็นผู้โพสต์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน
• กรณีที่ท่านสร้างบัญชี Waylar โดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียภายนอกอื่นๆ เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวระบุตัวตนของบัญชีโซเซียลมีเดียภายนอก
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งโพสต์โดยผู้ใช้รายอื่น เช่น รูปภาพใบหน้าของท่านที่โพสต์โดยเพื่อนของท่าน
• ข้อมูลที่รวบรวมจากภายนอก เช่น ข้อมูลที่จะรวบรวมผ่านปลั๊กอินเล่มทะเบียนรถ แผ่นป้ายภาษี รูปรถ ที่ติดตั้งในแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม หรือ จากกรมการขนส่งทางบก
เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการฯ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเภทที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลที่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกรมการขนส่งทางบก ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการฯ ของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

3.1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นผู้ให้

3.1.1.ข้อมูลลงทะเบียนในขณะที่สร้างบัญชี

ก่อนเริ่มใช้บริการฯ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อสร้างบัญชี Waylar (“บัญชี”) เช่น
• ในการสร้างบัญชี ท่านต้องลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โปรดทราบว่าเรามีการกำหนดตัวบ่งชี้ภายใน (“Internal Identifier”) ให้กับแต่ละบัญชีที่สร้างโดยผู้ใช้บริการของเรา

3.1.2.ข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ หรือข้อมูลการโอนบัญชีของท่านจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง

กรณีที่ท่านต้องการเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ หรือต้องการโอนบัญชีของท่านจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง ท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของท่านเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้ในขณะที่ท่านสร้างบัญชี

3.1.3.ข้อมูลที่จำเป็นต่อการสื่อสารและทำธุรกรรม

กรณีที่ท่านต้องการใช้บริการเฉพาะเพื่อซื้อสินค้า เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อทำแบบสอบถาม เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมกับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรม การเก็บรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล เช่น

 • เพื่อให้เราสามารถตอบรับการร้องขอหรือข้อสงสัยที่ท่านส่งมายังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการระบุตัวตน การตรวจสอบ หรือการแก้ไขปัญหา เช่น ข้อมูลการติดต่อของท่าน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของท่าน และรวมถึงรายละเอียดของปัญหาดังกล่าว
 • กรณีที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วมตอบแบบสอบถามหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ และวันเดือนปีเกิด หรือหากเป็นในนามนิติบุคคล เราอาจจะขอข้อมูล ชื่อจดทะเบียน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • กรณีท่านซื้อสินค้าหรือบริการของเรา ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ทั้งรูปแบบ Pre-paid และการวางบิลเรียกเก็บค่าบริการตามรอบ

3.1.4.โปรไฟล์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเพื่อนของท่าน

เมื่อท่านใช้บริการฯ ของเรา เราจะทำการเก็บรวบรวมโปรไฟล์ของท่านรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเพื่อนของท่าน

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลโปรไฟล์ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพ ไอคอน ชื่อที่แสดง ข้อความสถานะ การค้นหาชื่อประจำตัว (“Waylar ID”) และวัข้อมูลโปรไฟล์ (ไม่รวมข้อมูลที่ท่านตั้งค่าเป็น “ส่วนตัว”) จะถูกเปิดเผยต่อเราทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถบริการคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านปกปิดข้อมูลจนไม่สามารถที่เราจะเข้าถึงข้อมูลได้ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้ 

3.2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้บริการฯ ของเรา

3.2.1.สถานะการใช้บริการฯ ของเรา

เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาการใช้งานและวิธีการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้รวมถึงสถานะการใช้งานคุณลักษณะต่างๆ เช่น วันที่และเวลาที่ท่านเปิดใช้งานแต่ละแอปพลิเคชัน ระยะเวลาที่ท่านใช้บริการใดบริการหนึ่งของเรา ผลการค้นหาในแอปพลิเคชัน บริการเพิ่มเติมที่ซื้อ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และสัญญาณที่ตอบสนองจาก IOT รวมถึงการนำเข้าข้อมูลของท่าน ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อความเสียง นอกจากนี้ข้อมูลภายนอก เช่น ผู้รับเนื้อหา รูปแบบข้อมูล วันที่  และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีที่ท่านโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคู่สนทนาระหว่างแอพพลิเคชั่นจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ด้วย ทั้งนี้ ข้อมูล URL ที่ท่านคลิกในบริการฯ จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเช่นกันเราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนเมื่อได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากท่าน สำหรับการจัดหาและบำรุงรักษาบริการ การพัฒนาและปรับปรุงบริการ การป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจัดหาเนื้อหาให้เหมาะสมรวมถึงโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

3.2.2.ข้อมูลสถานที่

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านแชร์ข้อมูลตำแหน่งกับเราของท่าน หรือเพื่อให้เราสามารถนำเสนอผลการค้นหาที่เหมาะสมและถูกต้องให้แก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านตั้งค่าไม่เปิดเผยข้อมูลตำแหน่งบนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งถึงเรา

3.2.3.แอปพิลเคชัน เบราว์เซอร์ อุปกรณ์และข้อมูลเครือข่าย

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันที่ท่านมีการใช้งาน (ตัวระบุโฆษณาบนอุปกรณ์/เบราว์เซอร์ คุกกี้ไอดี ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา/เขตเวลา ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชันแอปพลิเคชัน ฯลฯ ) และข้อมูลเครือข่าย (ชื่อผู้ให้บริการโทรคมนาคม ที่อยู่ IP ฯลฯ) เราอาจเชื่อมโยงตัวระบุโฆษณาที่รวบรวมกับตัวบ่งชี้ภายใน

3.3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามรวมถึงบริษัทในกลุ่มของเรา (บริษัทในกลุ่มหมายถึง บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเรา โดยเราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

3.3.1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากกลุ่มบริษัท

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกลุ่มบริษัทของเราตามข้อกำหนดหรือนโยบายของกลุ่มบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบและยืนยันนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้แก่บริการเฉพาะใดๆ โดยกลุ่มบริษัทของเราได้ที่บริการนั้นๆ

3.3.2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา บางกรณีเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยตนเอง และจากคู่ค้าทางธุรกิจที่ดำเนินการให้บริการโดยเชื่อมโยงกับบริการฯ ของเรา เช่น บัญชีทางการ หรือการเข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านสร้างบัญชีโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียภายนอก เราจะเก็บรวบรวมตัวระบุตัวตนของบัญชีโซเชียลมีเดียภายนอกนั้นด้วย

นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูล เช่น ตัวระบุตัวตนของท่าน (ตัวบ่งชี้ภายใน, ตัวระบุโฆษณา ฯลฯ), อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์แบบเข้ารหัสทางเดียว (hashed), ที่อยู่ IP, ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารของท่าน (ระบบปฏิบัติการ (OS) ฯลฯ), ข้อมูลคุณลักษณะและประวัติการดำเนินการของท่าน รวมถึงประวัติการซื้อและประวัติการใช้งานเบราว์เซอร์ จากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา 

3.4.ข้อมูลส่วนบุคคลที่อัปโหลดโดยผู้ใช้รายอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรณีผู้ใช้บางรายอัปโหลดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการฯ ของเรา เช่น ภาพถ่ายที่มีบุคคล หรือ ทรัพย์สิน ที่สามนอกเหนือจากผู้ใช้รายนั้นอยู่ด้วย

3.4.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากบริการของบุคคลที่สาม

เราอาจทำการเก็บรวบรวมบันทึกการเข้าสู่ระบบจากปลั๊กอินของเว็บไซต์ และแอปพพลิเคชันของบุคคลที่สามที่มีฟีเจอร์ปลั๊กอิน • ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลรถยนต์ หมายเลขตัวถัง ตามฐานข้อมูลของกรมขนส่งทางบก

3.5.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข่าวออนไลน์ เพื่อให้บริการการค้นหา เป็นต้น ในกรณีที่ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อลงทะเบียนการค้นหาหรือเพื่อแสดงผลการค้นหา

4.วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการและรักษาคุณภาพการให้บริการ
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการและเนื้อหาต่างๆ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ
 • เพื่อเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ท่าน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการฯ แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ประโยชน์จากการสืบค้นและพัฒนาบริการให้ปลอดภัยและดียิ่งขึ้น และเพื่อให้บริการที่เชื่อมโยงไปยังผู้ใช้อย่างแท้จริง รวมถึงการโฆษณาต่างๆ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมานอกเหนือไปจากขอบเขตที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การใช้ เว้นแต่จะอยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ เราจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยเราจะประมวลผลข้อมูลของท่านดังนี้

4.1.เพื่อให้บริการและรักษาคุณภาพการให้บริการ

เราจะใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการตามคำร้องขอของท่าน เพื่อตอบข้อซักถาม และเพื่อจัดกิจกรรมเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการและบำรุงรักษาบริการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่านโดยจะมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านทำการล็อคอินเข้าสู่ Waylar App หรือเมื่อท่านทำการเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งานบัญชีของท่านสำเร็จ
 • เพื่อใช้ในการดึงรายงานสินทรัพย์ของท่าน หรือ การดูข้อมูลอย่าง real time
 • เพื่อการตั้งค่าหรือเปิดเผยโปรไฟล์สำหรับการสร้างและจัดการการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้เข้าด้วยกัน และเพื่อค้นหาผู้ใช้รายอื่นด้วยข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ หรือเพื่อให้สามารถใช้บริการระบบค้นหาดังกล่าวได้
 • เพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ เมื่อผู้ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • เพื่อตอบปัญหาหรือข้อซักถามของท่านผ่านบริการสนับสนุนลูกค้า โดยการตรวจสอบสถานะของท่านเมื่อใช้บริการฯ ของเรา
 • เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการฯ นี้ เช่น การแก้ไขข้อตกลงการใช้งาน แผนระงับการให้บริการ หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ต่างๆ

4.2.การพัฒนาและปรับปรุงบริการและเนื้อหาต่างๆ

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการฯ สินค้า และเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับการใช้งานในอนาคต เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและเนื้อหา ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • เพื่อปรับปรุงการให้บริการฯ ของเราโดยการสร้างฐานข้อมูลเชิงสถิติ และโครงสร้างการใช้งานที่เกี่ยวกับบริการฯ
 • เพื่อพัฒนาบริการและเนื้อหาโดยอ้างอิงจากแนวโน้มการบริการ
 • เพื่อพัฒนาระบบการแสดงผลโดยการอ้างอิงจากการความถี่ในการใช้งาน ในแอปพลิเคชัน หรือ
 • เพื่อจัดทำแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราทั้งบริการที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันหรืออาจให้บริการในอนาคต

4.3.เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและยกระดับการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของการใช้งานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในกรณีตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • เพื่อยืนยันว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ชอบ หรือการใช้งานอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดของรายงาน และการโพสต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นๆ รวมถึงเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิเคราะห์รายละเอียดของรายงานและการโพสต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น หรือ
 • เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงในกรณีที่อาจมีการใช้หรือการเข้าถึงโดยไม่ชอบเกิดขึ้น

4.4.เพื่อเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ท่าน

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่แนะนำ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอบริการแนะนำตามกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • เพื่อแนะโมดูลหรือการบริการที่เหมาะสมกับท่าน
 • เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสินค้า หรือ โมดูล ที่ได้มีการนำเสนอไป หรือ
 • เพื่อส่งและนำเสนอข้อความผ่านบัญชีทางการ (official account) และแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ให้แก่ท่านด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่เข้ากับข้อมูลที่เราได้รับมาจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เช่น ตัวระบุตัวตนของท่าน , หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่เข้ารหัส (hashed)

โดยปกติแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของความยินยอม อย่างไรก็ตาม เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีฐานการประมวลผลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(1) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอท่านก่อนเข้าทำสัญญา
(2) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ
(3) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่านหรือบุคคลอื่น
(4) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และจัดหามาตรการต่อต้านการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
(5) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน ประโยชน์ และเสรีภาพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานหรือระบบการป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การตลาด และการวิจัยที่ดำเนินการโดยเรา หรือ
(6) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เช่น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดหาและบำรุงรักษาบริการ การพัฒนาและการปรับปรุงบริการ และการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ การประมวลผลดังกล่าวอาจเป็นไปตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ใน (5) ข้างต้น

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายให้อำนาจไว้ โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีต่อไปนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ในการให้บริการฯ

บุคคลที่สามผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้รับเหมาช่วง บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ หรือ นิติบุคคลที่ได้มีการทำสัญญาเพื่อเชื่อม API ในการบริการ เพื่อให้การบริการฯ ของเราเป็นไปอย่างราบรื่น เราอาจมีการเพิ่มผู้รับเหมาช่วง บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ฯลฯ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.1.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะโดยผู้ใช้เอง

ข้อมูลโปรไฟล์ที่ท่านลงทะเบียนจะถูกประมวลผลเป็นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกคัดลอก จัดเก็บ หรือส่งต่อโดยผู้รับ และเข้าถึงได้โดยผู้รับบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากลักษณะของข้อมูลดิจิทัลนั้น ดังนั้น เมื่อท่านตั้งค่าโปรไฟล์หรือโพสต์บนบริการฯ ของเราโปรดคำนึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของการเปิดเผยโพสต์ดังกล่าวด้วย

5.2.การรับจ้างช่วง

เราอาจต้องจ้างช่วงบุคคลที่สามเพื่อให้บริการบางอย่างที่จำเป็นต่อการให้บริการฯ ของเรา (เช่น การสร้างและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการชำระหนี้, การขนส่งสินค้าหรือบริการ, การสนับสนุนลูกค้า ฯลฯ) โดยเราอาจให้ผู้รับจ้างช่วงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ผู้รับจ้างช่วงจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาช่วงในนามของเราเท่านั้น และผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการตามสัญญาช่วงเราจะ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างช่วงให้มีความเหมาะสม (2) ดำเนินมาตรการเพื่อให้ผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติตามหลักการแปด (8) ประการภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กำหนดเรื่องการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญาระหว่างเราและผู้รับจ้างช่วง รวมถึง (3) การสร้างระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

5.3.การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท

ผู้ที่ใช้บริการที่ใช้บริการฯ ของเรา เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ “3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม” ให้แก่กลุ่มบริษัทของเรา เนื่องด้วยวัตถุประสงค์การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลมีความคล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ได้อธิบายไว้ใน “4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผล” ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้ที่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ “Waylar” จะถูกแทนที่ด้วย “กลุ่มบริษัทของเรา” และ“บริการ” จะถูกแทนที่ด้วย “บริการที่เราจัดหาโดยกลุ่มบริษัท ” 

ทั้งนี้ Waylar เป็นผู้ดูแลระบบในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายเราจะดำเนินมาตรการให้กลุ่มบริษัทของเราที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปนั้นปฏิบัติตามหลักการแปด (8) ประการภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กำหนดเรื่องการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญาระหว่างเราและกลุ่มบริษัทดังกล่าว รวมถึง การสร้างระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

5.4.การโอนกิจการ

กรณีมีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ภายใต้นโยบายนี้ เช่น การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังผู้รับโอนกิจการตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

5.5.การปฏิบัติตามกฎและความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ

กรณีที่เราได้รับคำขอตามกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ เช่น หมายจับ หรือกรณีที่มีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก   เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบก ตำรวจ ตำรวจจรวจการ  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐ

6.การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม และเพื่อเป็นการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่อง เราจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบและข้อบังคับภายในของเราให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม

โดยหลักการแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ของท่านไว้ เว้นแต่ท่านมีคำขอให้ลบบัญชีของท่าน เมื่อเราได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดและจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใช้และตามกฎเกณฑ์ภายในต่อไป

6.1.มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางเทคนิคและทางองค์กรที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการเหล่านี้รวมถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลง หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเราจะดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

 • การใช้ฟีเจอร์เข้ารหัสข้อความ
 • การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยอาศัยหลักความจำเป็นในการรู้ข้อมูล
 • การตรวจสอบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • การรับรองความถูกต้องภายนอกสำหรับการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราอย่างเป็นกลาง
 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ ๆ

นอกจากนี้ เราจะไม่ให้หรือเปิดเผยวิธีการใดๆ ที่ทำให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการฉ้อโกง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยจากการรบกวนระหว่างการส่งหรือเก็บไว้ในระบบของเรา

เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ความร่วมมือของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โปรดอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่ผู้อื่นหรือใช้รหัสผ่านเดียวกันกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่นๆ และโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่ท่านสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ โดยท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านช่องทางประสานงานของเรา

6.2.สถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริการฯ แก่ท่าน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นอกประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ เมื่อมีการเก็บข้อมูลตามที่ได้กล่าวมา เราจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกโอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.3.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Waylar รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการฯ ของเราตามคำขอของท่าน และเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหลักการแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านร้องขอให้ลบบัญชีของท่าน โดยเมื่อบัญชีของท่านถูกลบเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับและกฎเกณฑ์ภายในของเรา โดยเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตอบข้อสอบถาม
 • เพื่อระงับข้อพิพาทหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 • เพื่อตรวจจับและยับยั้งการใช้บริการของเราในทางที่ผิดหรือที่ใช้ในทางที่ผิด หรือ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับหรือภาระผูกพันภายใต้กฎที่กำหนดว่าด้วยการแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงินเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่น เราจะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
 • เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวสูง เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลเสียงที่ส่งในห้องพูดคุยระหว่างผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อความ (รวมถึงการส่งซ้ำในกรณีที่การสื่อสารล้มเหลวหรือการซิงโครไนซ์ของข้อความจากอุปกรณ์หลายเครื่อง) เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการใช้งานดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ถึงแม้เราจะเก็บรักษาข้อมูลข้างต้นเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ
 • ข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าที่รวบรวมในกิจกรรมส่งเสริมการขายจะถูกลบหลังจากพ้นช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือหลังจากการบริการแก้ไขปัญหาต่างๆของเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้ จะถูกลบทันทีหลังจากพ้นช่วงเวลาอันสมควรเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อมูลดังกล่าว โดยจะจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 5 ปี ในระบบหลังบ้านของเรา
 • กรณีที่ท่านแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเคารพเจตนาของท่านและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ นั้นไม่สามารถกระทำได้ในตอนนี้
 • กรณีที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เราจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังกล่าว
 • เราอาจจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้หลังจากพ้นระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับและกฎเกณฑ์ภายในของเรา

7.สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

เราพยายามอย่างยิ่งในการจัดหาฟีเจอร์ต่างๆ ในบริการฯ ของเราซึ่งช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของท่านให้มีความเป็นการส่วนตัว รวมทั้งสามารถตั้งค่า และจัดการการเก็บรวบรวม การใช้ รวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิ์ในการส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิ์ในการยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และสิทธิ์ในการขอให้ตรวจสอบการประมวลผลโดยอัตโนมัติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ภายในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราดำเนินการในบางกรณี
เราพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการฯ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านบนแอปพลิเคชัน Waylar แก้ไขโปรไฟล์ของท่าน ตั้งค่าการเก็บรวบรวม การใช้ และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตั้งค่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการ และการลบบัญชีของท่าน ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ท่านไม่มีข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระบบและกรุณาอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่สามารถยืนยันได้ในบริการฯ ของเรา การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราแจ้งให้ทราบ หรือใช้สิทธิ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านสามารถติดต่อเราโดยแจ้งมาที่ support@waylar.net

หลังจากยืนยันตัวตนของท่านแล้ว เราจะตอบกลับคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านต้องการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านสามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ของเราที่ระบุไว้ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ของท่านหรือบุคคลอื่น
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
 • เมื่อท่านไม่สามารถยืนยันตัวตนตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือ
 • เราได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิเสธคำขอของท่าน

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการฯ ของเราอีกต่อไป หรือหากท่านเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Waylar ซึ่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการฯ ในการนี้ท่านอาจเลือกที่จะลบบัญชีของท่านทั้งหมด อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เราโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในกณีที่ท่านมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยแจ้งมาที่ support@waylar.net
ท่านอาจเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ์ของท่านตามขั้นตอนและนโยบายอื่นๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอื่น

8.การใช้โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราอาจใช้คุกกี้และ SDK ของบุคคลที่สามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

8.1.โมดูลของบุคคลที่สาม

เราอาจทำการติดตั้งโมดูลของชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น (SDK) ในบริการฯ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานะการใช้บริการฯ ของเรา

8.2.คุกกี้และเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไฟล์ข้อความนี้จะเก็บข้อมูลที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งสามารถอ่านได้เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลังเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามเว็บไซต์ที่คล้ายกัน (เว็บบีคอนพิกเซล ฯลฯ ) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน รับรองความถูกต้องของผู้เยี่ยมชม รักษาเซสชัน และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
 • เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าภาษา วันที่ เวลาล่าสุดในการเข้าถึง และปรับปรุงความเป็นมิตรกับผู้ใช้
 • เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นโดยการทำความเข้าใจถึงจำนวนการเข้าถึงและโหมดการใช้งาน

ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้ตามการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือไม่โดยใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับประโยชน์เต็มที่จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

9.ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายฉบับนี้ โดยนโยบายเวอร์ชันล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้เสมอ และเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายเวอร์ชันล่าสุดอย่างละเอียดรอบคอบเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ต่อนโยบายฉบับนี้ เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

9.1.คำถาม

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่นไว้ ณ ที่นี้ เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการฯ ของเราตามที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ในกรณีท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน ข้อกังวล หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริการฯ ของเรา ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน support@waylar.net หรือท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวมาได้ที่ บริษัท เวลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 29/1 ชั้น 5 ห้อง 5C อาคารปิยะเพลสหลังสวน ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

9.2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

เราอาจดำเนินการแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้เสมอ เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ต่อนโยบายฉบับนี้เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางบริการฯ ของเราหรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดอย่างละเอียดรอบคอบด้วย

ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และท่านไม่ต้องการใช้บริการฯ ของเราอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกที่จะปิดบัญชีของท่านได้ ทั้งนี้ การใช้บริการฯ ของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายให้ท่านทราบให้ถือเสมือนว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงและให้ความยินยอมต่อนโยบายฉบับแก้ไขนี้ อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเมื่อจำเป็นภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

บริษัท เวลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ซีอีโอ (CEO) และประธาน – นายพันชนะ ตันติพิสุทธิ์

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า